JAMIE SHEIK
COMMISSIONER
Home: 5121 Vista Acres Drive
Manhattan, KS  66503
Phone: 785-410-3121
Email:
jlsheik@gmail.com
MHA Office:
Jamie Sheik, Commissioner
PO Box 1024
Manhattan, KS  66505