JAN GALITZER
BOARD CHAIR
Manhattan, KS  66502
Phone:  785 532-6750
Email:
jangal@ksu.edu
MHA Office:
PO Box 1024
Manhattan, KS  66505
Manhattan Housing Authority at 785-776-8588.